เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

มันสำปะหลัง

ระยะเตรียมท่อนพันธุ์

สำหรับการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก เพื่อช่วยเพิ่มอาหารสะสมในท่อนพันธุ์ และกระตุ้นการเกิดรากใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเตรียมท่อนพันธุ์งอกและตั้งตัว

ระยะเวลา 1-2 เดือน
ให้ปุ๋ยระบบน้ำ และพ่นปุ๋ยทางใบ ช่วยเร่งการแตกรากอ่อนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถหาอาหารได้ดี บำรุงใบอ่อน ยอดอ่อน และลำต้นให้มีความสมบูรณ์ ทำให้ใบเขียวเข้มและหนามากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะพัฒนาทรงพุ่มและราก

ระยะเวลา 3-4 เดือน
ให้ปุ๋ยระบบน้ำ และพ่นปุ๋ยทางใบ เพื่อเร่งการสะสมอาหาร กระตุ้นการลงหัว เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและลำต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสะสมอาหารและขยายขนาด

ระยะเวลา 5-6 เดือน
ให้ปุ๋ยระบบน้ำ และพ่นปุ๋ยทางใบ กระตุ้นการลงหัว โดยช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบลงมาสะสมที่หัวใต้ดิน เร่งการสะสมแป้ง ขยายขนาดหัวให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก