CHARLIFRATE HYDRO EASY

ปุ๋ยสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับผักไฮโดรโพนิกส์

ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์

ปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้สนใจเริ่มปลูกไปจนถึงเกษตรกรมืออาชีพ สามารถใช้ได้กับระบบปลูกไฮโดรโพนิกส์ทุกชนิด ใช้ได้ดีในการปลูกผักกินใบทุกชนิด ทำให้ผักมีสีเขียวสดใส ต้นอวบ รสชาติดี ใช้ง่าย ประหยัดเงิน และเวลาปุ๋ย CHARLIFRATE HYDRO EASY 1 ชุด
(สามารถเตรียมสารละลายปุ๋ยพร้อมใช้ได้ 1,000 ลิตร)
ประกอบด้วย
1. ปุ๋ย 15-0-0 ขนาด 500 กรัม จำนวน 1 ถุง (Stock A = 10 ลิตร)
2. ปุ๋ย 4-5-20 ขนาด 500 กรัม จำนวน 1 ถุง (Stock B = 10 ลิตร)

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว