นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Privacy )
บริษัท ชาลี เอสพีซี จำกัด

บริษัท ชาลี เอสพีซี จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งการจัดเก็บ รวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งสามารระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่ถึงแก่กรรมแล้ว

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดเก็บ รวบรวม และนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2.2 เพื่อใช้ในการยืนยันหรือระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับบริการต่าง ๆ กับบริษัท รวมถึงการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
   2.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
   2.4 เพื่อการติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล อาทิ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล(E-mail) ไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น
   2.5 เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น จัดทำสถิติ สำรวจ วิจัยและพัฒนาการจัดหาสินค้าและบริการ พัฒนาการให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การขายสินค้าตรงกับความสนใจของลูกค้า

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้สำหรับการดำเนินงานของบริษัท และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการจัดเก็บ
   1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมให้ไว้กับบริษัทโดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดเตรียมไว้ เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัท เมื่อท่านส่งมอบเอกสารและสำเนาเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัท หรือเมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำติชม หรือส่งข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ทางไปรษณีย์ เป็นต้น
   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเทคนิคบางอย่างเยวกับอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท การใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นต้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อท่านหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ กรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์หรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัท หรือไม่มีการใช้บริการหรือการทำธุรกรรมกับบริษัทแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อท่านหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ กรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์หรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัท หรือไม่มีการใช้บริการหรือการทำธุรกรรมกับบริษัทแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
   1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
   2. สิทธิในการแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
   3. สิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   4. สิทธิในการลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
   5. สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
   7. สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

6. การทบทวนนโยบาย
บริษัทจะทำการทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อบริษัท
กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิได้ที่ :
บริษัท ชาลี เอสพีซี จำกัด
ตั้งอยู่ทีเลขที่ 31 ซอยลาดพร้าว 138 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท์: 02-377-8668
ชาลีเฟรท